donderdag 23 februari 2012

Donderdag / Thursday #4 (5 elementen / 5 elements)

Donderdag #4; Yin Yang

Binnen de 5 elementen houden we ook altijd rekening met de Yin Yang balans. Daarom nu eerst de wetten van Yin Yang, voordat ik verder ga met de 5 elementen. Het is de basis van alles, en hoewel iedereen het symbool kent, kent niet iedereen de betekenis.

Alles heeft een yin en yang kant
Alles heeft een yin en een yang kant; er is dag (yang) en nacht (yin), en is hard (yang) en zacht (yin), er is een uitgaande beweging (yang) en een ingaande beweging (yin). Maar elk yang aspect kan zelf weer opgedeeld worden in een yin en yang kant. Het begin van de dag is meer yin dan het middaguur dat helemaal yang is. Een prei die de lucht in schiet is yang, maar zijn wortel is yin.

Yin en yang zijn afhankelijk van elkaar
Yin en yang zijn afhankelijk van elkaar. Niets is absoluut yin of yang. Yin en yang staan in een relatieve verhouding tot elkaar. Het bovenlichaam is yang ten opzichte van het onderlichaam dat yin is. Maar de bovenbenen zijn weer yang ten opzichte van de onderbenen die yin zijn. Een tijger is yang ten opzichte van een poes die in verhouding tot de tijger yin is. Maar de poes is weer yang ten opzichte van een muis.

Yin en yang vullen elkaar aan
Yin en yang vullen elkaar aan. Je zou ook kunnen zegen dat yin en yang elkaar in evenwicht houden. Als je heel hard gewerkt hebt, heb je daarna behoefte aan rust. Als je goed uitgerust bent, ben je er klaar voor om weer aan het werk te gaan. Daarbij is het opvallend dat yang niet zonder yin kan. Als je te lang te hard werkt zonder voldoende rust, put yang yin uit. Op een gegeven moment zijn er geen reserves meer en kun je niet meer werken.

Yin en yang gaan in elkaar over
Yin en yang gaan in elkaar over. De dag gaat na het bereiken van zijn hoogtepunt op het middaguur, onherroepelijk richting avond en nacht. Heel erg hoge koorts kan omslaan in koude rillingen. Als je je helemaal uitrekt zoals bij het wakker worden, ontstaat ook vanzelf weer een intrekkende beweging voordat je weer gewoon rechtop staat. Dit in elkaar overgaan van yin en yang is een dynamische beweging. Zonder die beweging zou er geen verandering zijn. En verandering is de basis van het leven.
Thursday #4; Yin Yang

Within the 5 elements, we always consider the Yin Yang balance. So first the laws of Yin Yang, before I continue with the 5 elements. It is the basis of everything, and although everyone knows the symbol, not everyone knows the meaning.

Everything has a yin and yang side
Everything has a yin and a yang side, there is day (yang) and night (yin) and hard (yang) and soft (yin), there is an outward movement (yang) and an input motion (yin). But every yang aspect can itself be divided into a yin and yang side. The beginning of the day is more yin than noon which is completely yang. A leek shoots in the air is yang, but its root is yin.

Yin and yang are interdependent
Yin and yang are interdependent. Nothing is absolutely yin or yang. Yin and yang are in a relative proportion to each other. The upper body is yang with respect to the lower part of which is yin. However, the upper legs are again yang with respect to the lower legs, which are yin. A tiger is yang compared to a cat in relation to the tiger yin. However, the cat's yang with respect to a mouse.

Yin and yang are complementary
Yin and yang are complementary. You could also say yin and yang are in balance. If you have worked very hard, you then need to rest. If you're well rested, you're ready to get back to work. It is striking that yang can not do without yin. If you work too hard for too long without proper rest, well yang exhaust yin. At one time there are no more reserves and you can no longer work.

Yin and yang merge into each other
Yin and yang go together. The day, after reaching its peak at midday, will irrevocably go towards evening and night. Very high fever can turn into cold chills. If you do stretch your body at waking up, it will also automatically have a retracting movement again just before you get upright. This merge into each other of yin and yang is a dynamic movement. Without that movement there would be no change. And change is the basis of life.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten