donderdag 7 februari 2013

#4

Prachtig plaatje

maandag 4 februari 2013

#1

365dagen project, dan is het de bedoeling dat je een jaar lang, iedere dag een berichtje plaatst. In 2012 ben ik ook een project begonnen wat ik heb moeten afbreken. In al mijn enthousiasme wilde ik een jaar lang, iedere dag iets over Shiatsu, DoIn, meditatie, voeding, mudra's en meer bloggen. Het idee was mooi. De hoeveelheid energie en tijd die het koste minder. En toen overleden verschillende dierbaren. Dat was te veel. Even een pauze ingelast, maar kon niet de motivatie vinden om het weer op te pakken. Te veel, te moe, te van alles maar niet gemotiveerd.

2013 wordt een ander jaar. Ik ben de negativiteit om me heen zat! Zeurende mensen overal, recessie, geweld, bah! En dus heb ik besloten om dit jaar een soort dankbaarheidsdagboek te gaan starten. Ik slinger gewoon een portie dankbaarheid, blijheid, positiviteit het universum in!
In 2013 tel ik mijn zegeningen. Iedere dag minstens een. En dan niet uitgebreid, desnoods simpel met een woord, of een mooi plaatje wat me geraakt heeft. Simpel maar zuiver. Waar ik dankbaar voor ben, wat me deed glimlachen, wat me een goed gevoel gaf.


#1 : Vandaag begonnen met mijn "count my blessings" project.

donderdag 7 juni 2012

Sorry,

Sorry, ik heb een poging gewaagd om de boel weer op te pakken, maar is er door allerlei drukte niet echt succesvol geweest.

En daarom stop ik met het 365 dagen project, maar niet met het blog!
Ga gewoon regelmatig artikelen plaatsen en ook volgens de onderwerpen, maar niet meer iedere dag.
Dat is toch te veel gebleken.


---------------------------------------

Sorry, I made ​​an attempt to get things back on track, but is not been really successful.

And so I stop the 365 days project, but not with the blog!
I will regularly post articles and also according to the issues, but not every day. That's proved to be too much.

dinsdag 20 maart 2012

Dinsdag / Tuesday #4 (Tsubo)

Dinsdag #4 ; Dikke Darm 1

voor warmte, pijn, stagnatie, vooral aan de andere kant van de meridiaan, voor oog en oor pijn en ontsteking, kiespijn.

Bevindt zich op de hoek van de nagel van de wijsvinger, aan de duimkant.

Meest makkelijke is om de wijsvinger met de andere hand te pakken / omvatten. Dus druk geven met de duim terwijl de wijsvinger aan de onderkant steun geeft aan de vinger die behandelt wordt.
Hou minimaal 30 seconden aan.
Tuesday #4; Large Intestine 1

for heat, pain, stagnation, especially at the opposite end of the channel, for eye and ear pain and inflammation, toothache

Located on the corner of the nail of the forefinger to the thumb side.

Most convenient will be to to grab / include the index finger with your other hand. Thus, pressure force by the thumb while the index finger on the bottom supports the finger which is treated.
Keep at least 30 seconds.

maandag 19 maart 2012

Maandag / Monday #4 (Mudra)

Maandag #4: Shivanlingua: stimuleert de energie.

Waarvoor: tegen vermoeidheid en een energie-dip, op ieder moment je het nodig hebt.

Hoe: naar behoefte 2 x 5 minuten per dag. Maak met je linkerhand een kommetje, leg de rechterhand daarin met gebogen vingers., en de duim omhoog. Handen op navel hoogte houden.
Monday #4; Shivanlingua: stimulates energy.

What: fatigue and an energy dip, any time you need it.

How: As required 2 x 5 minutes per day. With your left hand a bowl, place the right hand with bent fingers therein., And the thumbs up. Hands on navel informed.

dinsdag 28 februari 2012

Geen blog / No blog

Wegens een overlijden in mijn vriendenkring is er tot maandag 19 maart geen blog.

----------------------

Because of a death in my circle of friends there will be no blog till monday march 19th.

zondag 26 februari 2012

Zondag / sunday #4 (quotes)

We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

~ Dalai Lama

vrijdag 24 februari 2012

Vrijdag / Friday #4 (Do-In / Yoga)

Vrijdag #4; Child pose

Het helpt om de heupen, dijen en enkels te rekken en het verminderen van stress en vermoeidheid. Het ontspant de spieren aan de voorkant van het lichaam, en rekt ondertussen zacht en passief de spieren van de rug.

Pas op met knieklachten! Het mag geen pijn doen.
Als je zwanger bent zorg er dan goed voor dat je buik tussen de knieën ligt, je buik mag niet op je benen rusten.

1. Ga op de vloer op de knieën zitten. De knieën en de hakken moeten bij elkaar worden gehouden. Rust nu met het zitvlak op de hakken.
2. Spreid vervolgens de knieën een stukje uit elkaar.
3. Buig nu de romp voorwaarts en breng het hoofd mee naar beneden.
4. Raak met het voorhoofd de grond aan. De buikspieren zouden nu tussen de dijen moeten liggen.
5. Strek de armen vervolgens uit en probeer de enkels aan te raken of plaats deze in het verlengde van het lichaam, boven het hoofd.
6. Plaats vervolgens de handpalmen plat op de grond.

Houd deze positie minimaal 30 seconden aan, blijf normaal ademhalen. Ga uiteindelijk weer rechtop zitten wanneer u inademt.

source: http://yoga.isport.com/yoga-guides/how-to-do-childs-pose-in-yoga


Friday #4; Child pose

It helps to strech the hips, thighs and ankles and reduce stress and fatigue. It relaxes the muscles in the front of the body, while soft and passive stretches the muscles of the back.

Be careful with knee problems! It should not hurt.
If you are pregnant make sure that your belly is between the knees, your belly should not rest on your legs.

1. Sit on the floor on the knees. The knees and hocks should be held together. Now rests with the buttocks on the heels.
2. Then spread the knees a little further apart.
3. Now bend the body forward and bring the head down.
4. Touch with your forehead to the ground. The abdominal muscles should now lie between the thighs.
5. Stretch your arms out and then try to touch the ankles or place them in the extension of the body, above the head.
6. Place the palms flat on the ground.

Hold this position for at least 30 seconds, keep breathing normally. Sit up when you breathe in.

donderdag 23 februari 2012

Donderdag / Thursday #4 (5 elementen / 5 elements)

Donderdag #4; Yin Yang

Binnen de 5 elementen houden we ook altijd rekening met de Yin Yang balans. Daarom nu eerst de wetten van Yin Yang, voordat ik verder ga met de 5 elementen. Het is de basis van alles, en hoewel iedereen het symbool kent, kent niet iedereen de betekenis.

Alles heeft een yin en yang kant
Alles heeft een yin en een yang kant; er is dag (yang) en nacht (yin), en is hard (yang) en zacht (yin), er is een uitgaande beweging (yang) en een ingaande beweging (yin). Maar elk yang aspect kan zelf weer opgedeeld worden in een yin en yang kant. Het begin van de dag is meer yin dan het middaguur dat helemaal yang is. Een prei die de lucht in schiet is yang, maar zijn wortel is yin.

Yin en yang zijn afhankelijk van elkaar
Yin en yang zijn afhankelijk van elkaar. Niets is absoluut yin of yang. Yin en yang staan in een relatieve verhouding tot elkaar. Het bovenlichaam is yang ten opzichte van het onderlichaam dat yin is. Maar de bovenbenen zijn weer yang ten opzichte van de onderbenen die yin zijn. Een tijger is yang ten opzichte van een poes die in verhouding tot de tijger yin is. Maar de poes is weer yang ten opzichte van een muis.

Yin en yang vullen elkaar aan
Yin en yang vullen elkaar aan. Je zou ook kunnen zegen dat yin en yang elkaar in evenwicht houden. Als je heel hard gewerkt hebt, heb je daarna behoefte aan rust. Als je goed uitgerust bent, ben je er klaar voor om weer aan het werk te gaan. Daarbij is het opvallend dat yang niet zonder yin kan. Als je te lang te hard werkt zonder voldoende rust, put yang yin uit. Op een gegeven moment zijn er geen reserves meer en kun je niet meer werken.

Yin en yang gaan in elkaar over
Yin en yang gaan in elkaar over. De dag gaat na het bereiken van zijn hoogtepunt op het middaguur, onherroepelijk richting avond en nacht. Heel erg hoge koorts kan omslaan in koude rillingen. Als je je helemaal uitrekt zoals bij het wakker worden, ontstaat ook vanzelf weer een intrekkende beweging voordat je weer gewoon rechtop staat. Dit in elkaar overgaan van yin en yang is een dynamische beweging. Zonder die beweging zou er geen verandering zijn. En verandering is de basis van het leven.
Thursday #4; Yin Yang

Within the 5 elements, we always consider the Yin Yang balance. So first the laws of Yin Yang, before I continue with the 5 elements. It is the basis of everything, and although everyone knows the symbol, not everyone knows the meaning.

Everything has a yin and yang side
Everything has a yin and a yang side, there is day (yang) and night (yin) and hard (yang) and soft (yin), there is an outward movement (yang) and an input motion (yin). But every yang aspect can itself be divided into a yin and yang side. The beginning of the day is more yin than noon which is completely yang. A leek shoots in the air is yang, but its root is yin.

Yin and yang are interdependent
Yin and yang are interdependent. Nothing is absolutely yin or yang. Yin and yang are in a relative proportion to each other. The upper body is yang with respect to the lower part of which is yin. However, the upper legs are again yang with respect to the lower legs, which are yin. A tiger is yang compared to a cat in relation to the tiger yin. However, the cat's yang with respect to a mouse.

Yin and yang are complementary
Yin and yang are complementary. You could also say yin and yang are in balance. If you have worked very hard, you then need to rest. If you're well rested, you're ready to get back to work. It is striking that yang can not do without yin. If you work too hard for too long without proper rest, well yang exhaust yin. At one time there are no more reserves and you can no longer work.

Yin and yang merge into each other
Yin and yang go together. The day, after reaching its peak at midday, will irrevocably go towards evening and night. Very high fever can turn into cold chills. If you do stretch your body at waking up, it will also automatically have a retracting movement again just before you get upright. This merge into each other of yin and yang is a dynamic movement. Without that movement there would be no change. And change is the basis of life.