donderdag 2 februari 2012

Donderdag / Thursday #1 (5 elementen / 5 elements)

Donderdag #1; 5 elementen, de basis.

Binnen de Shiatsu en de Traditionele Chinese Geneeswijze maakt men gebruik van de 5 elementen.
Deze bestaan uit Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.
Aan ieder element zijn meridianen gekoppeld, maar ook de seizoenen, kleuren, geuren, emoties, klimaat, geluiden en meer.

De elementen volgen elkaar op in oplopende processen, net zoals de natuur;
Hout = Lente
Vuur = Zomer
Aarde = Nazomer
Metaal = Herfst
Water = Winter

We noemen Hout ook wel de moeder van Vuur, omdat Hout in het proces voor Vuur komt. Hout voedt vuur. Zo is Vuur weer de moeder van Aarde, Aarde de moeder van Metaal, Metaal de moeder van Water en Water is weer de moeder van Hout. De cirkel is hiermee rond en blijft doorgaan.
Via deze cirkel kan je verstoringen in de elementen achterhalen.

Krijgt een kind genoeg voeding van de moeder? (is er genoeg Hout om het Vuur te laten branden?)
Is het kind zo hongerig dat het moeder leeg trekt? (moet er non-stop Hout op het Vuur gegooid om het te laten branden?)
Of is de moeder overheersend en geeft het kind een overvloed? (te veel Hout op het Vuur, zodat het een oncontroleerbare brand wordt?)

Een verstoring in deze cyclus, die ook wel Voedende of Sheng-cyclus wordt genoemd, is van invloed op de opeenvolgende elementen en kan tot klachten leiden. Daarom zal een therapeut niet alleen naar het element van de klacht kijken maar ook naar de relatie met de overige elementen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Thursday #1; 5 Elements, de basic

Within the Shiatsu and Traditional Chinese Medicine, we use the 5 elements.
These consist of Wood, Fire, Earth, Metal and Water.
Meridians are linked to each element, but also the seasons, colors, smells, emotions, climate, sounds and more.

The elements follow each other in ascending processes, like nature;
Wood = Spring
Fire = Summer
Earth = Indian summer
Metal = Autumn
Water = Winter

We call Wood the mother of Fire, as Wood comes before Fire in the process. Wood feeds fire. So the mother of Fire is Earth, Earth is the mother of Metal, Metal is the mother of Water and Water is the mother of Wood. This creates a circle which continues.
Through this circle you can find disbalans in the elements.

Does the child gets enough nutrients from the mother? (is there enough wood for the fire to burn?)
Is the child so hungry that it pulls the mother empty? (must be non-stop throwing wood on the fire to let it burn?)
Or is the mother dominant and gives the child an abundance? (too much wood on the fire, making it an uncontrollable fire?)

A disruption in this cycle, known as Sheng- or Nourishing-Cycle, affects the successive elements and can cause symptoms. Therefore, a therapist will not only look at the element of the complaint but also look at the relationship with the other elements.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten