donderdag 16 februari 2012

Donderdag / Thursday #3 (5 elementen / 5 elements)

Donderdag #3; Sheng en Ko-cyclus

Hout Vuur Aarde Metaal Water
Yin meridiaan Lever Hart Milt Longen Nier
Yang meridiaan Galblaas Dunne Darm Maag Dikke Darm Blaas

Zoals al eerder verteld volgen de 5 elementen elkaar op in fases, en vormen zo een eeuwigdurende cirkel. De fase hebben een vaste volgorde; Hout - Vuur - Aarde - Metaal - Water - Hout - Vuur ... etc. Dit heet de Sheng of voedende cyclus (moeder voedt kind). Is er een tekort van meridiaan energie, kan dit ontstaan doordat de voorgaande fase niet genoeg voeding doorgeeft.
Bij een teveel aan meridiaan energie kan de oorzaak liggen in een moeder die het kind overvoedt, overdaad schaadt.
Stagnerende Lever-Qi (volte) kan leiden tot blokkades van Hart-energie (hartkloppingen, hoge bloeddruk). De klachten uiten zich dan bij het Vuur element/Hart, maar kunnen alleen goed behandeld worden als de Lever-Qi (Hout) ook behandeld wordt.

Daarnaast is er een bijstellende/controlerende cyclus (Ko-cyclus). Een element oefent invloed uit op een verder gelegen element, zoals Hout naar Aarde (oma let op kleinkind). Een verstoring in meridiaan energie kan ook ontstaan doordat er een te sterke controle heerst. Als de Lever-Qi (Hout) te sterk is kan deze leiden tot onderdrukking van Milt-Qi/Maag-Qi. De eventueel ontstane maagklachten komen dan uit een verstoring van het Hout-element.


Sheng = Creatie Cyclus:
Hout voedt het vuur
Vuur schept aarde (as)
De aarde herbergt metaal
Metaal draagt water
Water voedt hout.

Ko = Controlerende Cyclus:
Hout verdeelt de aarde
Aarde absorbeert water
Water dooft vuur
Vuur smelt metaal
Metaal hakt door hout.

---- ----


Thursday #3; Sheng and Ko-cycle

                                                                       
Wood Fire Earth Metal Water
Yin meridian Liver Heart Milt Lungs Kidney
Yang meridian Gallbladder Small Intestine Stomach Large Intestine Bladder

As previously told the 5 elements follow each other in phases, forming a perpetual circle. The phase have a fixed order; Wood - Fire - Earth - Metal - Water - Wood - Fire ... etc. This is called the Sheng or nutrient cycle (mother feeds child). Is there a shortage of meridian energy, this may arise because the previous stage passes not enough food.
Too much energy meridian can be the cause by a mother who feeds excess.
Stagnant Liver Qi (fullness) can lead to blockages of Heart-energy (palpitations, high blood pressure). The symptoms manifest themselves than with the Fire element / Hart, but can only be treated well when the Liver Qi (wood) is also treated.

In addition there is a control cycle (Ko-cycle). An element exerts influence on a distant element, such as Wood to Earth (grandmother watches over grandchild). A disturbance in the meridian energy can also occur because there is too strong control prevails. When the Liver Qi (wood) is too strong it can lead to suppression of Spleen-Qi/Stomach-Qi. Any resulting gastrointestinal symptoms come than from a disruption of the Wood element.


Sheng = Creation Cycle: (black arrow)
Wood nourishes the fire
Fire creates earth (ash)
The earth is home to metal
Metal carries water
Water nourishes wood.

Ko = Controlling Cycle: (red arrow)
Wood divides the earth
Earth absorbs water
Water extinguishes fire
Fire melts metal
Metal cut through wood.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten